Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystości jubileuszowe rocznicy Urodzin bł. ks. Antoniego Rewery i 90.lecia powstania Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

 

 

W sobotę 27 października 2018 roku, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego świętowało 150. rocznicę urodzin swojego Założyciela – bł. ks. Antoniego Rewery i dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. Z tej racji zostało zorganizowane w Sandomierzu specjalne Sympozjum, które rozpoczęło się o g. 9.30 w Domu Katolickim, a zakończyło Mszą św. w kościele św. Józefa, gdzie proboszczem przez 8 lat, do chwili aresztowania przez gestapo, był bł. Ks. Antoni Rewera.

 

Na program sympozjum złożyły się trzy referaty. Pierwszy wygłosił ks. prał. dr Waldemar Gałązka, emerytowany oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Ks. Gałązka przybliżył słuchaczom, z właściwą sobie werwą oraz znajomością tematyki, zaangażowanie ks. Rewery w instytucjach kościelnych. Począwszy od najważniejszego, którym był urząd sędziego kościelnego, poprzez egzaminatora synodalnego i członka Rady „Consilium a vigilantia”, omówił bodajże wszystkie, liczne zadania i urzędy, które piastował Błogosławiony Antoni w Diecezji, Kurii diecezjalnej i Wyższym Seminarium Duchownym oraz Kapitule katedralnej. Ks. Rewera, prowadząc duszpasterstwo wśród sandomierskich tercjarzy i będąc za nich odpowiedzialnym w diecezji, był także członkiem krajowej Rady Głównej III Zakonu św. Franciszka.

Kolejny referat, na temat dojrzałości chrześcijańskiej w ujęciu bł. Antoniego Rewery, wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW w Warszawy. Ksiądz Profesor świetnie poradził sobie z tak rozległą tematyką wykazując, jak ks. Rewera ujmował dojrzałość ludzką oraz chrześcijańską i jakie są środki, by móc ją osiągnąć. Zdaniem Prelegenta rozważania ks. Rewery, osadzone mocno w dogmatyce i moralności, mają wiele cech z mistycyzmu duchowego. Ks. Antoni był tomistą, ale i augustynikiem. W swoich konferencjach ukierunkowuje nas nie tylko na wierne kroczenie Chrystusową drogą, ale i „podnosi ku górze”, by doświadczyć życia z Bogiem, ale i w Bogu. Talent krasomówczy ks. prof. Marka i porywający duchowo tekst referatu został nagrodzony gromkimi brawami.

Trzeci z kolei referat, poświęcony cnotom szczególnym, które nadał Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego, jego Założyciel, przedstawiła, w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, s. dr Daniela Chwałek – duchowa córka bł. Antoniego, radna generalna i mistrzyni formacji stałej w Zgromadzeniu. Prelegentka, podkreśliła, że oprócz cnót właściwych duchowości osób konsekrowanych, wypływających ze ślubowanych rad ewangelicznych oraz duchowości franciszkańskiej, Córki św. Franciszka Serafickiego żyjąc radykalizmem ewangelicznym, powinny cechować się pokorą, prawdomównością i ogromną dobrocią. Do tego należy dodać pracowitość i całkowite oddanie siebie Bogu w służbie Bogu i ludziom. Siostra Prelegentka przywołała także osobę Sł. Bożego Wincentego Granata oraz jego wkład w uzyskanie przez Zgromadzenie praw diecezjalnych.

 

W Domu katolickim zgromadziło się dość liczne grono słuchaczy: kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich. Od początku obecny był J. E. Ks. Bp Edward Frankowski. Zgromadzenie Córek św. Franciszka reprezentował cały Zarząd. Otwarcia sympozjum dokonała, witając wszystkich zgromadzonych, m. Klara Radczak, a obradom przewodniczyła wikaria generalna, s. Victoria Kwiatkowska. Na zakończenie tej części uroczystości, m. Klara podziękowała Prelegentom oraz uczestnikom sympozjum i zaprosiła wszystkich do kościoła św. Józefa, który dla sióstr franciszkanek jest „kościołem bł. Antoniego”, na zwieńczającą świętowanie, uroczystą Mszę świętą.

Mszę św. o g. 12.30, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, koncelebrowali także: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski i bez mała trzydziestu kapłanów, w gronie których byli Proboszczowie Sióstr aż z Radomia oraz z Łęcznej. Na początku Mszy św. Ks. Bpa Sekretarza Generalnego oraz wszystkich zgromadzonych przywitał Ks. Bp Ordynariusz wyrażając radość, że we wspólnej z siostrami bł. Antoniego Rewery modlitwie uczestniczy liczne grono kapłanów, sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń i także wiernych świeckich, zaznaczył jak ważny jest fenomen świętości ludzi oddanych Bogu. Podkreślił iż potrzeba nam wspominać i brać za wzór ludzi świętych, którzy bezkompromisowo idą za Chrystusem i głoszą Ewangelię. Jak dobrze, że w tym świecie pełnym niewiadomej i chaosu mamy błogosławionych i świętych – mówił Ksiądz Biskup Krzysztof.

Ksiądz Biskup Artur wygłosił także homilię, w której interesująco przedstawił historię Zgromadzenia oraz rys biograficzny Ojca Założyciela. Ksiądz Biskup, podkreślając piękno kapłańskiego posługiwania ks. Rewery, dziękował za równie piękną i potrzebną służbę zakonną jego duchowych Córek. Z posługą sióstr Ks. Bp Sekretarz spotkał się w Kurii oraz metropolii lubelskiej. Kończąc homilię, w nawiązaniu do treści Ewangelii z dnia, Ks. Bp Artur zapewniał nas, że jeśli nabędziemy umiejętności świętych i błogosławionych, nie musimy się niczego lękać, będziemy bowiem drzewem, które wyda owoce. Na zakończenie homilii, Ksiądz Biskup złożył siostrom życzenia głębokiej wiary, niezachwianej ufności i radosnego naśladowania Chrystusa w duchu charyzmatu, jaki pozostawił O. Antoni.

W organizację uroczystości włączyły się wszystkie Domu zgromadzenia i wszystkie też na sympozjum były licznie reprezentowane. W kościele oraz także w Domu katolickim była przygotowana przez siostry piękna stosowna dekoracja, przywołująca osobę bł. Antoniego oraz świętowane daty, która dodawała blasku podjętym rozważaniom oraz pomagała w skupieniu i modlitwie. Oprawę liturgiczną Mszy świętej przygotowała s. Faustyna Goś, organista z kościoła św. Józefa, a wspomagała ją w wykonaniu śpiewów liturgicznych schola parafialna tzw. Starsza.

Za modlitwę i udział w uroczystości podziękowała wszystkim m. Klara podkreślając, że 90 lat historii to jeszcze nie w pełni wiekowe dzieje, ale organizując tę jubileuszową uroczystość, Zgromadzenie pragnęło podziękować Bogu i ludziom za wszelkie wyświadczone dobro oraz prosić o Bożą pomoc i opiekę na dalsze lata służby sióstr „Bogu w bliźnich” oraz o dar nowych powołań.

Pełny tekst homilii na stronie internetowej KEP

Zobacz informacje odnośnie uroczystości na stronie diecezji sandomierskiej

Zobacz galerię

.